PostHeaderIcon RODO

Pełna klauzula informacyjna w sprawach dotyczących wykonywania czynności

w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej - RODO, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Paweł Smołka informuje:

I)   Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a). Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Paweł Smołka z siedzibą przy ul. Kościuszki 4/7, 40-049 Katowice, telefon 32 7572410

II)   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii lub/oraz poprzez adres e-mail.

III)   Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

IV)   Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e).

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

V)   Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f).

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

VI)   Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a).

Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

VII)   Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b).

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c. W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

VIII)   Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 kpc – w tym przypadku adresatem skargi powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

IX)   Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e).

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

X)   Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f).

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.