PostHeaderIcon Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości 28.05.2019r Katowice Podlesie Budynk w zabudowie szeregowej

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Paweł Smołka w postępowaniu egzekucyjnym, o egzekucję świadczeń pieniężnych, przedmiotem którego jest nieruchomość, stosownie do przepisu art. 953 w zw. z art. 1004 kpc, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 maja o godzinie 13.00, w sali nr 19 budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

przysługujących dłużnikom egzekwowanym  udziałów (wynoszących po 1/2) we własności, zajętej w toku postępowań, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w zabudowie szeregowej, położonej w Katowicach Podlesiu (działka ewidencyjna o nr 6924/175 Mapa 1D9) przy ul. Armii Krajowej 349c.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00062857/6.

Sposób korzystania z przedmiotu licytacji oznaczony w treści księgi wieczystej to: tereny mieszkaniowe.

Suma oszacowania przedmiotu licytacji wynosi: 362.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 272.100,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 36.280,00 zł. w jeden z następujących sposobów:

- przelewem na rachunek bankowy komornika o nr 22 1020 2313 0000 3402 0161 2118 uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg;

- w gotówce, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, w godzinach pracy sądu, wolno będzie oglądać (w porozumieniu z komornikiem) przedmiotową nieruchomość oraz przeglądać, w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a, akta postępowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotowego prawa lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie jest ujawnione w księdze wieczystej i nie zostanie zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Smołka

Poprawiony (wtorek, 23 kwietnia 2019 08:32)