PostHeaderIcon Licytacje

PostHeaderIcon Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości 31.01.2019r. Budynek mieszkalny Katowice

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Paweł Smołka w postępowaniu egzekucyjnym, o egzekucję świadczeń pieniężnych, w celu zapewnienia publicznego przebiegu licytacji, mając na uwadze treść art. 10136 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2019 r., o godzinie 13.00, w sali konferencyjnej B mieszczącej się w budynku Hotelu Monopol przy ul. Dworcowej 5 w Katowicach odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot współwłasności współdłużników egzekwowanych (w udziałach we własności wynoszących odpowiednio  3/4 i  1/4) położonej w Katowicach przy ul. Szenwalda 102 (działka ewidencyjna numer: 169/3 mapa 82), dla której Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00016458/2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym przystosowanym do zamieszkania wybudowanych w latach 70 – tych.

Sposób korzystania z przedmiotu licytacji oznaczony w treści księgi wieczystej to działka budowlana.

Suma oszacowania przedmiotu licytacji wynosi: 812.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 części sumy oszacowania i wynosi: 609.000,00 zł.

Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu przybicia zapłacić nie mniej niż jedną piątą ceny nabycia, natomiast reszta ceny powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub w części, traci prawa wynikające z przybicia.

Licytacja odbywać się będzie w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, w godzinach pracy sądu, wolno będzie oglądać (w porozumieniu z komornikiem) przedmiotowe prawo oraz przeglądać, w Kancelarii Komornika przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Pawła Smołki, akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotowego prawa lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Smołka

Poprawiony (czwartek, 03 stycznia 2019 20:37)