PostHeaderIcon Licytacje

PostHeaderIcon Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości 15.04.2019r. Budynek mieszkalny Katowice

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Paweł Smołka w postępowaniu egzekucyjnym, o egzekucję świadczeń pieniężnych, przedmiotem którego jest nieruchomość, stosownie do przepisu art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15 kwietnia 2019 o godzinie 11.00, w sali nr 8 budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

przysługującego dłużnikowi egzekwowanemu  prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej. Miejsce położenia: Katowice - Ligota, działka ewidencyjna o nr. 148/3, ul. Jaworowa 64. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę gruntu o nr. 148/3, o powierzchni 366 m2, zabudowana jest wolnostojącymi budynkami: mieszkalnym i gospodarczym.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00048040/2.

Sposób korzystania z przedmiotu licytacji oznaczony w treści księgi wieczystej to: B - tereny mieszkaniowe

Suma oszacowania przedmiotu licytacji wynosi: 201.600,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 151.200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 20.160,00 zł. w jeden z następujących sposobów:

- przelewem na rachunek bankowy komornika o nr 22 1020 2313 0000 3402 0161 2118 uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg;

- w gotówce bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, w godzinach pracy sądu, wolno będzie oglądać (w porozumieniu z komornikiem) przedmiotowe prawo oraz przeglądać, w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a, akta postępowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotowego prawa lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie jest ujawnione w księdze wieczystej i nie zostanie zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Smołka

Poprawiony (czwartek, 07 marca 2019 19:28)